Псалъэжь: НыкъуэцIалэ-ныкъуэтхьэщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Къэхутэныгъэ лэжьыгъэ

3АдыгэбзэкIэ е адыгеибзэкIэ псалъэхэр ирагъэблагъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ. Сэбэп ухъуфынущ, ахъши къэблэжьынщ. Ар езыгъэкIуэкIыр ИТМО еджапIэм и «Бзэхэм щыгъуазэ зыщI системэм» и кафедрэщ.
Сыт щIэн хуейр?
Дэнэ ущыпсэуми емылъытауэ укъэпсалъэ хъунущ телефоным: 8-800-555-07-65 – мыбы укъэпсалъэным зыри и уасэкъым. Тхуэ (5) укъэпсалъэн хуейщ – дакъикъитху хуэдиз я кIыхьагъхэу, махуэ нэхъ мыхъуми я зыхуаку дэбгъэкIыу.

Ауэ, нэхъапэ, формэм иптхэн хуейщ: уи-цIэ уи унэцIэр, уи ныбжьыр, уздэщыщыр, узэрыпсалъэну телефоныр, саугъэтыр къыздыпхурагъэхьыну узыхуейр (телефон, пощт е ахъшэ щаIыгъ картэм и фIэщыгъэцIэр) иптхэн хуейщ. ИтIанэ упсалъэнуми ухуитщ. ЗэрыпхузэфIэкIкIэ телефон номер иптхамкIэ тхуэми псалъэ.

ЖыпIэнухэр:
1. Нэхъапэ уптхахэу: уи цIэр, унэцIэр, уи ныбжьыр, уздэщыщыр.
2. Къыхэха текстым, е уэ нэгъуэщI узыхуей гуэрым дакъикъитI-щыкIэ укъоджэ.
3. УпщIэхэм щыщу тхум (5) жэуап ет.

УпщIэхэр ↘

Псалъэ зытIущкIэ къыкIэлъыкIуэ упщIэхэм жэуап ефт (езы упщIэхэр макъкIэ жывмыIэ).

1. Гъэм и теплъэгъуэ дэтхэнэра нэхъыфIу флъагъур, икIи сытым щхьэкIэ?
2. Жьы къабзэ фыхэсу ффIэфI зывгъэпсэхуну? НэхъыфI дыдэу флъагъу зыгъэпсэхупIэ хэубыдыкIахэр фиIэ? Бдзэжьеящэ е щакIуэ фыкIуэну ффIэфI?
3. Псом нэхъыфIу флагъур сыт хуэдэ шхыныгъуэ, псы, IэфIыкIэ? Фэ езыр фыпщэфIэну ффIэфI?
4. Техническэ зыужьыныгъэм дауэ фыхущыт? Мобильнэ телефон, компьютер, интернет къэвгъэсэбэпрэ?
5. Иужьрей илъэсхэм дауэ зихъуэжа фыздэпсэу къалэм (къэралым, республикэм). ФхузэфIэкIатэмэ сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэфлъхьэнт фыздэпсэу регионым?
6. Фильм феплъыну ффIэфI (унэм, кинотеатрым)? Иужьрейуэ сыт фызэплъар? Фигу ирихьа? НэхъыфIу флъагъу фильм фиIэ?
7. Тхылъ феджэрэ? Сыт хуэдэ литературэ нэхъ къыхэфхыр? Иужьрейуэ фызэджа тхылъым фыкъытхутепсэлъыхь.
8. Сыт хуэдэ къэхъукъащIэм дунейпсо тхыдэм нэхъ мыхьэнэшхуэ щиубыду къэфлъытэрэ?
9. Макъамэ федаIуэрэ? Концертхэм фыкIуэрэ? Сыт хуэдэ макъамэ нэхъ къыхэфхыр?
10. Спорт ффIэфI? Спортым (фыдихьэхыу щыта) фыдихьэхрэ? Сыт хуэдэ спорт лIэужьыгъуэхэр нэхъ къыхэфхрэ?
11. Сыт хуэдэ къэрал фыкIуэну нэхъ фыхует икIи сыт щхьэкIэ?
12. Фи бзэкIэ нэхъ ффIэфI жыIэгъуэ хэха фиIэ? Фыкъеджи и мыхьэнэр къыдгурывгъаIуэ.
13. ЦIыху хьэлщэным и дэтхэнэ пкъыгъуэхэр нэхъ ффIэфI, икIи абыхэм щыщ дэтхэнэхэр зыхэфлъхьэну нэхъ къафщтэрэ?
14. Мы сурэтхэм дауэ фытетхыхьыфын, сыт абы щыфлъагъухэр? Сыт хуэдэ къэхъукъащIэхэр? Хэт ахэр къызыщыщIхэр икIи сыт щхьэкIэ? Сытым ахэм ухуашэфын? Сыт абыхэм я щхьэусыгъуэу щытыфынухэр?

1234

Ахуэду тхуэ пщIа иужь къуатынущ сом щибл (700 ₽).
Уи ныбжьыр илъэс 18 ирикъуауэ щытын хуейщ, ауэ 65 щIимыгъуауэ. Иджыпсту нэхъэбэу зыхуэныкъуэр илъэс 35-65 хъум я макъщ.
ИтIанэ, псом япэ мы Iуэхугъуэм и мыхьэнэм щыгъуазэ зыпщIыну ухуейм, мыбдеж къыщылъыхъуэ: къэбэрдей-шэрджэсым (адыгэбзэм), адыгеибзэм теухуауэ.


Зыхыхьэр: зэпеуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 100

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: