Псалъэжь: ПцIырыпыхьэ щIэинхьыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Гъэмахуэр зэрызгъэкIуар. Сочиненэ зэпеуэ

«Шыхулъагъуэ» сайтым школ щIэдзэжыгъуэм ирихьэлIэу зэпеуэ ирегъэкIуэкI сочиненэ тхынкIэ. Сочиненэр зытеухуар гъэмахуэращ — «Гъэмахуэр зэрызгъэкIуар«. Зэпеуэр августым и 30 хъуху екIуэкIынущ.

ТекIуахэр 31-м, е, сочиненэр куэд хъум, тIэкIу нэхъ кIасэу ди сайтым къитлъхьэнущ. Абы хэт хъунущ 5 — 11 классым щIэс еджакIуэхэр. Класс къэс текIуам и телефон номерым хуитлъхьэнущ 300₽.

Сочиненэхэр дэхуэдэуи къебгъэхь хъунущ: ручкэкIэ тхам сурэт техыжами (зыхэщIыкIыгъуафIэ закъуэу), телефон, компютеркIэ тхауэ текстми (арат нэхъыфI дыдэр), скриншот щIами — дэхуэдэуи хъунущ, нэхъ зэрыпфIэтыншщ.

Нэхъыбэ дыдэу зы цIыхум къригъэхьыну хуитыр сочиненитIщ.

Иптхэну зыщумыгъэгъупщэ: уи цIэр, унэцIэр, уздыщIэс классыр, къалэ/къуажэ уздэщыщыр, телефон номерыр (ахъшэр здитлъхьэныр тщIэну).

Сочиненэр мыбдеж къыщебгъэхь хъунущ, е соц. сетьхэмкIэ:

*Уи цIэ-унэцIэр:

*Ущеджэ классыр:

*Уздэщыщыр:

*Уи телефоныр:

Сочиненэр (мыбдеж итхэ, е сурэтыр письмом и гъусэ щIы)

*Сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: зэпеуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 16

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: