Псалъэжь: Гуащэрэ пэт данэ кIапэ щощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Щомахуэ Хьэсэнбий, Бэрбэч Амырхъан

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Видео зэмылIэужьыгъуэхэр, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 345

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: