Псалъэжь: EмыкIyxь кIуэри Iыхьэ дауэ зыщIри зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Шэрий Ислъам

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 213

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: