Псалъэжь: Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Фырэ Руслан

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: