Псалъэжь: БэмпIэгъуэ лъхуэри зэгуэудыгъуэ къилъхуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Мыз Людмилэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Видео зэмылIэужьыгъуэхэр, КъардэнгъущI Зырамыку, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэкIэ екIуэкIа пшыхь

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: