Псалъэжь: Хьэ мыукIытэ къупщхьэ йогъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Си Хэку дахэ

Уэсыщхьэ къуршхэр зи набдзэ,
Алэрыбгъу щхъуантIэр зи щIыфэ,
Си Хэку дахащэу щIэращIэ,
Зи щIыгулъыр мае,
Зи къэкIыгъэр бэв,
Жьы бзаджэ къызыщемыпщэ,
Псы бзаджи къызыщимыу,
Дыгъэри зыщымыгуащIэ,
ЩIыIэри зыщымыпхъашэ,
Бгы шэнтхэр хъарзынэ ныбэщ,
Зи губгъуэр бэвкIэ зыгъэпс,
Псынэхэр щIыIэу щежэх,
Жыг хадэхэр бэв зыщыхъу,
Зи хъупIэхэр
Гъэш уэр хэкIыпIэ.
Си Хэку дахащэу щIэращIэ,
ЩIыгулъ Iумахуэ,
Зи щIымахуэр кIэщI,
Зи гъэмахуэр кIыхь!
Мэз узыщIыхьэр хадэщ,-
Дэ цIыкIухэр щыкуэдщ,
Кхъужьхэр щыданагъуэщ,
Мыхэр щыгъуэжьычщ,
Зэхэр щожьэражьэ,
Пыжьхэр щыпхуожьакIуэ,
МэракIуэхэр щымаещ.
Губгъуэрыт цIыхухэр
Уэ, си Хэку дахэ,
КъыбдощIэращIэ,
ЩIэ къыбдохъуж:
Мазэр я нэкIущ,
Пылыпкъыу бланэщ,
ЛэжьэнкIэ хьэрхуэрщ.
Жьапщэм дохуарзэ.
Зыпхуагъэщхьэпэ,
Хэку щхьэпэн защIэщи
ЩIэрэщIэныгъэкIэ
Нэхъри къогугъу.
Уэ, си Хэку дахэ,
ЗыпщызмыгъэнщI,
Си Хэку ис цIыхухэ,
Сигу схувощI пэщ,
ЗэпэщыныгъэкIэ
Нэхъри фефIакIуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 51

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: