Псалъэжь: Зэрыхъун хъури и нэр хъурей хъужащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Нобэм срогуфIэ

Дунейр щыфIыгъуэу
ГъащIэр щыдахэм,
Си хамэу жьыгъэр
КъыстегуплIащ.
ЛIыпIэ сыщитым
СылIы щхьэ закъуэт,
Закъуэрылажьэу
ГъащIэр згъэкIуаш.
ВакIуэ сыдэкIмэ, выр увыIэрт,
ПхъэIэщэу сIыгъым
ЩIыр итхъу къудейт.
Жылэу спхъа тIэкIури
Пабжьэм хэкIуадэрт.
Си гур кIуэдауэ
МазитI нэблагъэкIэ
ЩIылъэм сепIэстхъырт.
Къитхъ щIыгъуэр къэсмэ,
Пасэу кьэкI пщIанэм
Си гъавэ тIэкIур
СфIыхэкIуэдэжырт…
Иджы жыр шухэм
Бэв я IэрыщIщ,
Вы щIамыщIэжуи
ЩIыр зэрадзэкI.
КIантIэхэу куэдри
Губгъуэм имыт,-
Тхьэмахуэ зэхуакум
Явэ, ясэж,
Къос гъавэ хыгъуэри
Гъаси кърамыш –
Машинэм ех, еIуэ, екIыщтэ,
ТоннкIэрэ пщытауэ
Гъавэр зэдыIуаш.
А шынэхъыщIэхэми
Сэри сигу хагъахъуэ,
Жьы хъугъуэм ситми,
Нобэм срогуфIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: