Псалъэжь: Къуэм уилIынщ, лIым уипIынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

Наурыз Мамышэ

ИжькIэрэ хабзэжьти –
Шыхъужьыр зауэм пэхутэщ (япэ итщ),
Шу бланэу къимыкIуэтыжыр
Наурызым и къуэ Мамышэ щауэт.
Ар зэуэгъуэм аслъэн IунэщIт,
Гузэвэгъуэм ди щIэгъэкъуэнт,
Хьэкъур (атакэм щыгъуэ) ядзым дзэшхуэм щынаIуэрт,
Мышынэжу бийм ебгъэрыкIуэрт.
Шы гъуабжэ кIэщIыр Iэгъуэххэт,
Зэныбжьэгъухэр къыщагъэгуджэм (къыщагъэгузавэм)
Шу хахуэр бэм япэ иувэрт.
Жыр маисэу и сэшхуэ лъэщыр
Фашистыщхьэм кьыщытхуигъабзэт,
«Зауру» шы гъуабжэ дахэр
БыдапIэм нытхуригъалъэрт.
КъеплъэкIыр игъэукIытэрт,
КъимыкIуэтыжу тригъэгушхуэрт.
Зауэшхуэр щызэхэлъадэм,
Бийм я лIыщхьэхэр къытхухигъащIэрт,
ЕкIуу зилъ зыщIэжар
Наурызым и къуэ Мамышэ щауэт.
Бий напэншэр Хэкум щырахум,
Хьэ лъагъуэр къытхуиубзыхурт.
Берлиныжьым щызэрехулIэм,
Дзэшхуэм я шу пэхутэт,
Шыхъужьыгъэм къихьа дамыгъэм
Шыхъужьым и бгъэр къигъэщIэращIэрт.
Шу бланэм и псэ хэкIыгъуэти,
КIэнауэм кхъуафэкIэ щохущэр,
НыбжьэгъуфIу я ужь итар
Шэужьхэ Сыхьэтджэрийт.
ЩIэращIэу и къубэ (чэщанэ, сын) дахэр
Уэрамыщхьэм щызэрагъэпэщ,
Фащэ дахэу уи орденыбгъэр
Заурбэч цIыкIум и саугъэтщ.
Наурыз и къуэ Мамышэ хахуэ,
Хэкум и къуэ пэж нэс,
НыбжьэгъуфIу уи яужь къинахэм
Уи тхыдэр фэеплъ яхуэхъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: