Псалъэжь: Лыр ишхри къупщхьэр инащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Къардэн Къубатий

Хэку дахэм хамэр кьефыгъуэрт,
Гъунэгъуейр къуентхъым (зауэм къыщахъунщIэ мылъку) зэдеблэрт,
Зауэр яублэм, гъатхэпэ щыблэти, яхэуэрт,
Къардэным и къуэу ди Къубатий пхъэшакъуэт.
ЗиIэтым, уэгум ит бгъэшхуэти, мэзеплъэ,
Зигъэлъахъшэм, итылджы (бгъэхэм я нэхъ ябгэ лъэпкъщ) хабзэти, мэзеуэ,
Зауэм щхьэщыхьэм, бийр игъэгызт.
И бомбэ хьэлъэр дзэжьхэм яхидзэрт,
ЯIуридзэххэурэ фронт тIуащIэр
ЛIы гуащIэм щIещыкI,
КъыщекIуэкIыжкIэ танкыжь зыбжанэри
МафIэлыгъейкIэ къигъэст.
Аэродромхэм нэсырти мафIэсыр
Биидзэ бзаджэхэм нахидзэт.
Шэуэрэ къадзымкIэ мыгуджэ (мышынэ),
Ириджэгухэурэ мэзауэ,
ИлъэсиплI зауэр къыщащIым,
Зы сыхьэтиплI хэмын,
Зы махуэ уби къимыхь,
Щытхъуу къэпхьари хэхъуэшхуэщ,
Арысеишхуэм уащхьэпэт,
Къэбэрдей напэри бгъэбжьыфIэт,
Уи щIалэфIагъми хогъахъуэ,
ЩIэблэу къытщIэхъуэр тхуэбгъасэу
Уэ илъэс Iэджэ угъащIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 18

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: