Псалъэжь: Ныбэрыдзэ нэхърэ щхьэдэдзых.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

Къэплъыхъуэр

Гъэм и зэманхэр

Мо псей дахэу щIэращIэр
ИлъэсыщIэм хуагъэпс;
ЩIым вагъуэбэр лъэIэсым,
Пхъэм и щхьэкIэр къегъэш,
ЩIым и щIыфэр мэбыдэ,
Псым и щхьэфэр мэдий.
Дуней дахэу щхъуэпсыфэм
Афэ джани щетIагъэ,
КIыгъэ хьэдзэу щIым хэлъым
Ар хъумакIуэу щхьэщылъщ.
Илъэсыжьыр щиухым
И жэщ кIыфIхэр къокIыхь,
Махуэ кIыхьыр мэкIуэщI,
ЩIыми дыгъэр хуэщабэщ,
Борэныжьхэр мэгубжь,
Ищхъэрэжьыр мэдым,
Дадэ сытхъум зэщIещтэ,
Бзухэр щтапIэ мэкIуэж.
Ауэ уаер къоланджэ,
Дыгъэр джыджэу къоIэгъуэ,
Гъатхэр аруи къоблагъэ,
Ажэгъуэмэр къыхокI,
ЩIыри хуабэм егъэв,
Щыхухэм вэным зыхуащI
Дунейм дахэу зепхъэх,
Къуалэбзухэр къокIуэж.
Жыг гъэкIахэр мэгъагъэ,
Iэщ бэгъуахэр зэблокI,
ХъупIэ кIырхэм зрапхъэ,
Тхъэгъуэр дэнкIи щобатэ,
Щыхухэм батэр ягъэш,
Гъэшыр уэру мэбагъуэ,
ГъэмахуэфIри къихьащ,
Хьэуам нэхъри къегъэплъ,
Гъавэу тлъагъур щхьэхуэхъущ.
Хъугъэр дэни щытокIуэ.
Щыхухэр пэкIуу зэблож,
Жанщи гъавэр зэблаш.
Машинэжьхэр хегъащIэ,
ГъащIэм фIыгъуэр зэрехьэ,
Бжьыхьэ бейри къихьащ.
Гуэнхэм бжьапэ трахуэ,
Нартыху бэвхэр зэблатхъу,
Тхъури IупэкIэ ягъэз,
Зыкъагъазэм — нысашэщ,
Пшынэр дэни щобзабзэ…
Гъэ зэманхэр апхуэдэу
Мамыр гъащIэм щокIуэкI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, ХьэхъупащIэ Амырхъан

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: