Псалъэжь: Хьэр зыщагъашхэм щобанэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Хэплъи, хэдэж

ЖаIэ срещхьу щIымахуэм
Укъыщысхуэтым и деж,
Си гухэлъ нэхухэр щынахуэм
ЩызэхыумыщIэм и деж.

Гу нэщIыр хуэдэу аузым
Укъыщыслъыхъуэм и деж,
Ещхьу уз гуэр къызэузым
Си щхьэр ныщысхьым уи деж.

Гъатхэпэу зэм сыщIэращIэу
Си псэ, къызот гукъыдэж,
Си псэм хуабагъэр фIэмащIэу
БжьыхьэкIэу зэм сохуэлэж.

Уэ птещIыхьащи, зэхэпхым,
КхъыIэ, нэхъыфIкIэ схуэхъуэж.
Сытым срещхьми, къыхэпхым,
Хэплъи абы уэ хэдэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 15

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: