ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бгъурыкъузэ нэхърэ екъузэх.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)

Iэхэр

Сыту щабэ анэм и Iэр —
Iэблэм телъу бгъафэм щIэлъым
Уэ еупщIи къыбжиIэнщ.
Сыту гуапэ анэм и Iэр —
Къыщыдилъэм ар уи щхьэфэм
И гуапагъэр зыхэпщIэнщ.
Сыту IэфI-тIэ адэм и Iэр —
Щызэдэпшхым деж унагъуэм
Къилэжьа и гуащIэдэкI.
Сыту щIыIэ жагъуэгъу и Iэр —
КъищIыфынумэ уи жагъуэ
Къигъэнэнкъым хузэфIэкI.
Сыту хуабэ пщащэм и Iэр —
Щауэм и Iэм ар IэщIэлъым
ТIуми я гур къегъэплъыф.
Сыту къабзэ сабийм и Iэр –
КъешэкIауэ пщэм пщIэхэлъым
Дунейр къабзэ къыпщещIыф.
Сыту хьэлъэ гуфIейм и Iэр,
Семыхъуапсэ ар зыпытми —
ФIейуэ щыIэхэм пыщIащ.
Сыту лъэщ-тIэ цIыхум и Iэр —
КъыпхуищIэнур сыту щытми
Ар зыпытым елъытащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: