Псалъэжь: Iуэху зэхэмыбз щхьэгъэузщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Гъэмахуэ махуэ

Анэ быдзышэ хуэлIа сабийуэ,
Псы пэплъэ щIылъэм и жьэр ущIащ.
МэкъуауэлI щIыфэр, хъуща балийуэ,
Гъэмахуэ дыгъэм къыхуриIащ.

Мэлыхъуэ гъусэу хьэ парий бацэм
И щхьэр гу лъабжьэм щIригъэхьащ,
Зыщаудыгъур бзухэм жыг къуацэм,
Удз гъэгъа цIыкIухэр къэнэщхъеящ…

Къуршыжь зэхуакухэм жьыбгъэр щIэрыIэу
Пшэ Iэтэ фIыцIэр къыкъуилъэфащ,
Гъэмахуэ уэшхым, ифIэщIэщыгъуэу,
ЗигъэнщIыхункIэ щIылъэр ефащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: