Псалъэжь: ЛIыфI шыфI хуэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

Анэ

Къызэпта гъащIэм уриIэфIыгъэщ,
IэфIыгъэу пхэлъыр си хъугъуэфIыгъуэщ.
ФIыгъуэурэ щыIэми ухэзгъэсынт,
Гукъеуэу уиIэр псэкIэ згъэсынт.

Къауц сыхэлъмэ – ар уи щабагъэщ,
Дыгъэ къыстепсэм урихуабагъэщ.
Уи гур згъэхуабэурэ сэ усхъумэнт,
Тыгъэу си гъащIэр пхупызгъэнэнт.

Псынэ къыщIэжым хуэдэу укъабзэщ,
Псэ къабзэ зиIэр уэ уэщхьыркъабзэщ,
Бзэуэ сIурылъым уриIущагъщ,
Iущагъ зыхэлъыр уи псалъэ пэжщ.

Уэ уи къабзагъэр – ар мазэ ныкъуэщ,
Сигу зыхуэныкъуэр уи узыншагъэрщ.
Жьыгъэр къогуплIэри сронэщхъей,
А нэщхъеягъэми сэ сыхуэхейщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: