Псалъэжь: Гукъеуэ зимыIэм пщIыхьэпIэфI елъагъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Абхъазым деж

ПхуэсщIынт Абхъазым лъэтеувэ,
Уи лъэр нэхъ быдэу згъэувынт.
БэмпIэгъуэу уи гум къытеувэм
ЛъэмыкIыу уи лъэр щIиудын.

Бгъэжь уапIэ хъуауэ адыгэщIыр
ЛIэщIыгъуэу хъунти къэдгъэщIар,
Си бийщ къозытыр уэ гухэщIыр —
Аращ мы си гур зыхуэщIар.

Убыххэр куэдти зыIэщIалъхьэу
Шапсыгъхэр мащIэ зэращIар,
Лъэпкъ псом сонэр дэ яхэдмылъхьэу
КIуэдаи пщIэуэ яхуэтщIар.

Умыгъэщхъ уи щхьэ, къуэш нэхъыщIэ,
Щхьэр бгъэщхъым щхьэфэр ящI лъэгущIыхь.
ПкIэлъызэрахьэу уэ мыхъумыщIэ
Ядэнкъым къуэшхэм. Iэт уи щIыхь!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вындыжь Марие, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: