Псалъэжь: Баш ягъэувами, уедэIуэн хуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Къэплъыхъуэр

УсакIуэ

Тхьэгъэзит Зубер деж

ХощIыр гъэхэм, хохъуэ ныбжьым,
Бгым ущыдэкIкIэ къанэ лъэужьым
ЗэкIэлъхьэужьу къисэ илъэсхэм
Зэм уакIэлъысу, зэм къыпкIэлъысу.

ФIэфIкъым къехыжыну бгым дэкIам,
Щыгум къинэжынут, хулъэкIам,
Ауэ, абыкIэ зэи щIэмыупщIэу,
Езым и гъуэгукIэщ дызэришэр гъащIэм.
Зэм дэрэжэгъуэм, зэм гухэщIым
Езыхэр зыхуей закъуэрщ къытхуагъэщIыр.
А тIури зэхыхьэжмэщ насыпым
Къыщытхуигъэжэфыр дэ и псыпэр.
А гъащIэ архъуанэм хэкIэрэхъухьу,
Бэлыхь щигъэвкIэ усакIуэм и псэм,
Гу хьэлэл къабзэм щхьэщыт пшэкIухьым
Сатыр зырызу къыхокIыр усэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, Уэрэзей Афлик

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: