Псалъэжь: Узытхьэлэ псори Урыхущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Си лъэпкъ жыIэщIэ, бэлыхь натIэ лъэпкъ…

Си лъэпкъ жыIэщIэ, бэлыхь натIэ лъэпкъ!
УгъащIэмащIэу къыпщащIыну хьэкъ
ХущIэкъухэм зыкIи хуадэркъым я напIэр,
КъызгурыIуэфкъым абыхэм я хъуэпсапIэр.

Тхьэгурымагъуэм яуфэбгъуащ дунейр,
КъахуэщIэу жаIэу къритхар ди натIэм.
Ауэ абы къаIуэтэжыф къудейщ
Щызэхахахэр жагъуэгъухэм я пщIантIэм.

Къэзыпщыр хэт лъэпкъ гъащIэр зыхуэдизыр,
Ди натIэм къритхари зыщIэр хэт?
Щымысхьыжыххэу зэгуэрым тенджызыр
Лъыпс зыщIа псэхэри дэнэ щыхэт?

ЩыхупIэм уашэ щхьэкIэ ял мыузу,
Тезыбзэжыфхэм я напэм къэнжал,
Зэхамыхыфу уи псэр зэрыгызыр,
Уи хабзэ дахэ псори я ажалщ.

И гъащIэ хьэхур щрих мы дунейм
ЦIыху цIыкIур щхьэ щыхъуфрэ нэпсей?
ЩIым къыщигъэщIакъым зыри лей,
Сэ ар зыгуэр щыщIэнуи сыхуэмей.

Мы гугъэ закъуэм ипэкIэ сегъаплъэр:
Си жылэжь псыхъуэм ноби щежэх псым
Псэ къыхелъхьэжри, щIэхукъым лъэпкъым и лъэр –
КъокIыкI и гулъыр жылапхъэ хасам.

Си лъэпкъ жыIэщIэ, бэлыхь натIэ лъэпкъ,
УгъащIэмащIэу къыпщащIыну хьэкъ
ХущIэкъухэм къызгурыIуэркъым щIамыщIэр:
Уи лъэпкъыр псэухунщ ущиIэр гъащIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, Уэрэзей Афлик

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 24

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: