Псалъэжь: Лъэрымыхь и Iыхьэ хокIуадэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

ШыкIэпшынэ

ЛIэщIыгъуэм къапхыIукIрэ тхьэгъушу,
Си акъыл хэжеяр къигъэушу,
Лъэпкъыжь гъыбзэхэр лъынтхуэм пхришу,
ШыкIэпшынэр нэщхъейуэ зыщIыпIэ щоушэ.

Сымылъэгъуар къыщIегъэхьэжыр нэгум,
Зэхэзмыхар кърегъэIуэж тхьэкIумэм,
ЕублэрэкIыжри тхыдэм и гъуэгур,
Сыдешэж ди пасэрейхэм я уэрамым.

Шууейхэр къалъыхъуэжурэ ешахэу,
Уанэгу нэщIу къыщажыхь уэрамым шыхэм.
Жыг лъэдий закъуи ныкъуэсу
КъыхопIиикIыр сахуэм кхъащхьэдэсэу.

Топауэ макъхэм ягъэбэг бгы ябгэр
Фыз гъырнэIухэм я гыбзэкIэ мабгэ.
А гыбзэр лъахэхэм щызэпидзыжу,
КъуакIи тафи къыщежыхьыр джэрпэджэжым.

Бгъафэм кIэщIакъузэу сабий цIынэр,
ЩхьэегъэзыпIэ къалъыхъуэ анэм.
КъаIуричыну цIыкIухэм быдзышэр,
ЯкIэлъопхъэр лажьэншэхэм топышэр.

Бэлыхь щIыхадзэр ящIэркъым анэм,
Уафэр щIодиихьыр сабийм я нэм,
Бийм пэщIэтыну зауэм Iухьэ дзэпщым
И псэр пыту яхуиутIыпщкъым джатэ Iэпщэр.

Мэзи щыIэжкъым къуалэбзур щыушэу,
Бзухэм джабэ джафэм зыщагъэшыр.
Лъы защIэу къызэрошэхри псыхэр,
ЕгъэIутIыжыр тенджыз Iуфэм Iут Псэхэхым.

Ныбжьэгъугъэм епцIыжа гъунэгъум
Лъахэ мамырым щыпхишкIэ лъым и лъагъуэр,
Мы лъэпкъыжьым и хабзэм, нэмысым
Ирегъэжыхьыжыр псыр я лъапсэм.

Яхуэмыгуэшыжу щIыри уэри
Мы дунейм щызэхаублэу зауэр,
ЗэфIонэжыр, зэрошхыжыр Iэджи,
ХагъэщIахэр традзэжу ныджэм…

А сурэтхэр къыщIигъэхьэу нэгум,
Щызэхуихьэсыжу гуауэр си гум,
Хъыбар нэхъ пэжхэмкIэ схуэхашэу,
ШыкIэпшынэр нэщхъейуэ зыщIыпIэ щоушэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, Уэрэзей Афлик

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 15

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: