Псалъэжь: Иримыкъу мэкъуауэ макIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Къэплъыхъуэр

ИлъэсыщIэ хъуэхъу

Аргуэру зы илъэс ноблагъэ и кIэм,
Аргуэру къытхуоблагъэ зы илъэс.
Илъэсхэр зэхуэгуапэу щызэблэкIым
И деж гуфIэгъуэ тIуащIэр хэти лъос.
ГуфIэгъуэр ялъоIэсыр цIыкIуи ини,
ГуфIэгъуэр щIы хъурейм щызэдаIэт.
ГуфIэжу кIэрэхъуэну илъэс минрэ
Мин куэдкIэ, щIым хъуэхъубжьэр хуэдвгъэIэт.
Дыхьэшхыу къыхреплъ сабийр и гущэм,
КъыпыгуфIыкIыу нанэ дрырес
Жьэгу мафIэм нуру къигъэнэху жьэгу пащхьэм,
Кърырепщэ жьыбгъэр, уэсри кърырес.
ПсэкIэ щыбауэу тетыр дунеишхуэм,
Фэладжэ хъуауэ, щIыIэм иремыс.
Дыгъэ пIыщIар, пыкIами и фэр шэхуу,
И гъуэгу темыкIыу махуэ къэс кърырепс.
Зэнзэныпс къабзэу къыщIреж псынэпсыр, –
Мыл джанэр псынэм хэт щитIэгъэфын?!
Уэс джэдыгу хуабэм щIэжеикI жыг къуэпсыр
Ирехъу псэ быдэу гъатхэм техьэфын.
И IитI къилэжьым цIыхур щыгугъыжу,
И гугъэр дахэу, дахэу ирепсэу.
Iей зи гум илъым и гурыгъ ижыныр
Хабзэ гъэжа щрехъу мы дуней псом!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ, Усэхэр, Уэрэзей Афлик

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 231

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: