Псалъэжь: Уэсым хэсыр къанэри хьэжыгъэм хэсыр лIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Гъэмахуэ уэшх

МыдрыщIым уафэр щогъуагъуэ,
АдрыщIым пшэхэр щохъуэпскI,
Джабэм уэру къежэх псыхьэлыгъуэм
Хэгъуэлъхьауэ, мэкъупIэм зегъэпскI.

Щыблэри щысхьыжыркъым щIопщым,
Псы ныбэ пшэжьхэр щIехулыкI.
Толъкъун губжьахэми загъэпщу
Псым и IуфитIри гуалъэсыкI.

ТопIэнкIыкIыр нартыхуу щIы щхьэфэр,
Хэт а нартыхур зыгъэлыгъуэр?
ГъуэгунапщIэ удз хуэлари хофыр
Махъсымафэу къежэх псыхьэлыгъуэм.

Лэгъупыкъури уафэ лъащIэм пхъэхьу
ЩIэуващи дамэр иришэхыу,
КъэкIуауэ арагъэнущ ари псыхьэ,
Щызэбгрихыну щIылъэм уэшхыр.

Кърырешх, кърырешх гъэмахуэ уэшхыр,
Зэжьэхэуэжмэ, хъуэпскIыу пшэхэр,
И дамэр иришэхыу пхъэхьым,
Лэгъупыкъури кърекIуэ псыхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Усэхэр, Уэрэзей Афлик

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 30

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: