Псалъэжь: Хьэдэр зейр кхъаблэпэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ЗэцIэджэгъу

Пшэ къытехьэм – бынхэм урадыгъэщ,
Дыгъэр гуащIэм – жьауэ захубощI.
Уи быдзышэр къабзэщ лъагъуныгъэу,
Анэм фIэкI узэщхь щымыIэу сфIощI.
Уэ уи бынхэр лIыгъэм хуогъэIущыр,
Лъагъуныгъэр уощIыр я Iэпэгъу.
Аращ, дауи, дгъафIэу лъахэ дыщэ,
УщIэхъуар уэ анэм и цIэджэгъу.
ПцIыр уи бийщ уэ, пэжым урителъхьэщ,
ГъащIэр дахэм – нэгъуэщI ухуэмей.
Аращ, дауи, анэм епцIыжауэ
КъыщIалъытэр уэ къозыхыр лей.
Шынэ пщIэркъым уи щIым бий къихьамэ,
Бийхэм я псэр уи къарум егъэн, –
Уи сурэтыр анэм и сурэтым
Ещхьу бынхэм щIащIыр арагъэнщ.
1957

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: