Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Къэплъыхъуэр

УсакIуэ сурэт

Гъыбзэм си гур щызэридзэм,
Уи уэрэдыр къыхыбодзэ.
Сэ гъуэлъыпIэм зыщиздзэнум,
Уи архъуанэм сыхыбодзэ.
Сыту ужыIэмыдаIуэ,
ГъащIэ мыупщIэж, мыдаIуэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 32

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: