Псалъэжь: Нэфрэ дэгурэ зопсалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Къэплъыхъуэр

Уэращ мо вагъуэр зэджэр

Си лъахэм и щIэблэщIэ,
Зи гъащIэр Тэрчу уэр,
Мо вагъуэм нащхьэ къищIу
И деж ириджэр уэрщ.
Уи гугъэм дамэ тетщи,
Ар щIэхыу ирежэпхъ,
ХъуэпсапIэр бзийуэ щытмэ,
ГъащIэр абы и жэпкъщ.
Уэращ мо вагъуэр зэджэр, –
Уи дамэр лъэщу шэщI,
Уи гугъэр гъащIэм пыщIэ,
ЖумыIэу махуэ-жэщ.
ЦIыхугъэр гъуэгугъэлъагъуэу
Нып плъыжьу гум щыIыгъ,
Хуэхъуахъуэ зи гуфIэгъуэм,
Зи нэщхъеягъуэм дэгъ.
Нэ жанкIэ хэплъэ гъащIэм,
ЗыхуэпщIу ем гулъэф…
Нэхъ быдэу тетыр зи щIым
Нэхъ жыжьэ мэлъэтэф.
Зэгуэр уэ лэгъупыкъум
Шы цIахуцIэу ибг зибдзэнщ,
Утелъэдэнщ Шыхулъагъуэм,
Дунейр къэбгъэIэсэнщ.
ХэщIапIэ дыгъэр пхуэхъуми,
Сщыхъункъым гъэщIэгъуэн.
Къэлэжь, ныбжьэгъухэр хъуахъуэу,
Уи егъухэм я губгъэн.
Уэ дунеищIэ плъагъуми,
Уи лъахэм къыхуэзэш,
ВагъуэкIэ блауэ щыгъэ
Къыхуэхьи къэгъэзэж.
Къехъуапсэу а телъыджэм
ЛъэIу Iэджи уэ зэхэх,
Ауэ а щыгъэр уи щIым –
Уи анэм – уэ фIумых.
Ди Iуащхьэмахуэ и пщэм
Худэлъхьэ тыгъэу ар, –
Аращи уи лъэм щIэпщэу
Уэ улъэтэф зыщIар!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 44

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: