Псалъэжь: Дыгъужьрэ пэт и гъунэгъу едыгъуэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

Къэплъыхъуэр

Сабиигъуэ

Пщыхьэщхьэ хъуамэ –
Еджэн хуэдэ –
ЗыIуилъхьэрт нанэ и нэгъуджэр.
Дызэхуишэсти хьэблэ цIыкIухэр,
ДыщIигъэдэIурт хъыбар Iэджэ.
Си тхьэкIумитIыр тегъэхуауэ
Къэспхъуатэрт псысэу сэ зэхэсхыр.
Хэмылът зы псалъэ шэч къытесхьэу
Нанэ иIуатэм имыухыу.
Жаншэрхъыр кърихуэкIт Сосрыкъуэ,
Бажэм дыгъужьыр къигъэпцIэфырт,
Батыр благъуащхьэр пигъэлъэтырт,
КъуийцIыкIу иныжьхэм ятекIуэфырт.
ФIым ер хигъащIэм –
Сэ сыгуфIэрт,
Ер фIым текIуамэ –
Си гур хэщIт…
Щытащ си гъащIэр насып защIэу
Сэ таурыхъхэр хъуху си фIэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 52

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: