Псалъэжь: Хьэ вейм улъыхъуэмэ, лъапIэ мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Лъагъуныгъэм уищIкъым уэрэдыншэ

Лъагъуныгъэм уищIкъым уэрэдыншэ.
Уэр фIэкI зыми имыIа насып
КъыпхуэкIуа пфIигъэщIу, уегъэушэ,
Удз гъэгъахэр гъатхэм къуегъэщып.
Лъагъуныгъэм уищIкъым уэрэдыншэ.
Нэщхъеягъуэм и гур иреуд:
Нэхъ гуфIэгъуэ иным убгъэдешэ,
Уэ абы и Iэпэр уегъэубыд.
УмыщIэххэу гущIэм къыщыушу
МыупщIэжу къэхъуми щыкIуэдыж,
Лъагъуныгъэм уищIкъым уэрэдыншэ,
ЗещIыф цIыхум и гум имыхуж.
Хьэлэлщ лъагъуныгъэр,
Щыбзэхынум,
Игу темыхуэу уохъури фIэпсэкIуэд,
Дыгъэу блэ уэрэдыр щыпIэщIихми,
Къыпхуегъанэ гуауэм и уэрэд…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 43

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: