Псалъэжь: Хьилэр акъылым щыщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъащIэм пщIэншэу ищIкъым тыгъэ

ГъащIэм пщIэншэу ищIкъым тыгъэ,
Тыгъэу иIэр блихкъым зым, –
ХьэщIэ къыпхуищIам гуфIэгъуэ,
Гуауэм ухуещIыж бысым.
УиIэтамэ лъагэу уэгум,
УщIэхъуэпсу нэхъ лъагэж
УещIри –
Жэщи махуи уи гум
Зы пыIэпIэ имыIэж.
Къыхигъахъуэм уи щIэныгъэм,
КъэпщIар мащIэ къыпфIегъэщI.
Убгъэдишэм лъагъуныгъэм,
КъыпкIэлъешэ уэ гухэщI.
Къызумытыт, гъащIэ, зыри
Сэ си гуащIэ зыхэмылъ, –
НэгъуэщI Iэм игъэхьэзыру
КъысIэщIэплъхьэм IэфI щIэмылъ!
УхыгъэфIкIэ сэ согугъэ,
А си гугъэр къысхуэгъэхъу, –
Сыхэгъахуэ уи гуащIэгъуэм,
Сыхэгъэни уи гущIэгъу!
УезыхьэкIым, гъащIэ, «уэхукIэ»,
Къыпхуэдыджым –
Си гур щIогъу.
…Сэ пхуэсщI тыгъэр нэхъ лъапIэхукIэ
Уэ нэхъ лъапIэ укъысщохъу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 50

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: