Псалъэжь: Бжьэ матэ зи куэдым и жьантIэ дегъэувэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

БжьыхьэкIэ

Гъатхэм къэптал щхъуантIэ
ЩIылъэм щитIэгъар
Къэсщ гъэмахуэ гъущэри
Гъуэжь хъуху илыгъуащ.

Уэшхыр къыпыщэщу
Бжьыхьэр къытхуэкIуащ,
Кхъахэ (жьы дыдэ хъуа) хъуа къэпталыр
Абы игъэткIуащ.

Къэнащ губгъуэр пцIанэу —
ИIэкъым щыгъын.
Пшэжьхэм чэсей джанэр
Яухакъым дын…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 280

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: