Псалъэжь: Унэм исыр хасэурэ губгъуэм исыр къосыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

БжьыхьэкIэ

Гъатхэм къэптал щхъуантIэ
ЩIылъэм щитIэгъар
Къэсщ гъэмахуэ гъущэри
Гъуэжь хъуху илыгъуащ.

Уэшхыр къыпыщэщу
Бжьыхьэр къытхуэкIуащ,
Кхъахэ (жьы дыдэ хъуа) хъуа къэпталыр
Абы игъэткIуащ.

Къэнащ губгъуэр пцIанэу —
ИIэкъым щыгъын.
Пшэжьхэм чэсей джанэр
Яухакъым дын…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 243

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: