ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Фадафэ чэфыжьыпкъэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

БжьыхьэкIэ

Гъатхэм къэптал щхъуантIэ
ЩIылъэм щитIэгъар
Къэсщ гъэмахуэ гъущэри
Гъуэжь хъуху илыгъуащ.

Уэшхыр къыпыщэщу
Бжьыхьэр къытхуэкIуащ,
Кхъахэ (жьы дыдэ хъуа) хъуа къэпталыр
Абы игъэткIуащ.

Къэнащ губгъуэр пцIанэу —
ИIэкъым щыгъын.
Пшэжьхэм чэсей джанэр
Яухакъым дын…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 243

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: