Псалъэжь: Уи гур зыхуеIэм уи Iэр лъоIэс.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэ къафэ

Адыгэ къафэ,
Адыгэ къафэ,
Адыгэм псэ иIэм – иIэр уэращ.
«Адыгэ щIылъэ,
Адыгэ уафэ», –
ЖиIэм Алим – жезыгъэIэр уэращ.
Уэ уи макъамэу
Дуней гъэдахэм
ЩIэдэIум и псэм зэуэ зехъуэж:
Гуауэм иIыгъыу
Зигу хъуари махэ
ГуфIэгъуэ IэплIэм занщIэу йохуэж.
ГуфIэгъуэ зиIэм
И деж нэIуси –
Дамэншэщ ахъумэ – уэгум ихьэнт,
Ди Iуащхьэмахуэ
Щхьэщэ къыхуищIу
Спутник IэрыщIым бгъурыувэнт.
Адыгэ къафэ,
Лъахэр зыгъафIэ,
МылIэжыныпсэ зыми Iумыт.
Уэ хьэгъуэлIыгъуэм
Ущобзэрабзэ,
Хьэдагъэ къэхъум – уи бзэр еубыд.
Адыгэ къафэ,
Адыгэ къафэ,
Уэ ныпхузиIэщ нобэ зы лъэIу.
Сэ сынолъэIур –
ПхуэсщIкъым унафэ –
СылIэм – хьэдагъэм уи макъ щыгъэIу.
Ар хабзэщIэкъухэм
Ягу иримыхьми,
Си фIи, си егъуи уэ къодэIуэнщ:
Си гур бэуэхукIэ
ЗыхамыщIами,
Лъэтэжа си псэр къагурыIуэнщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: