ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Шынэр и унэ мэкIуэж.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Адыгагъэ

Ди адыгагъэр ещхьщ гъуэгушхуэм
Кърамыдзэжу тет кхъужьейм,
Абы къыпыкIэ пхъэщхьэмыщхьэм
Щытащ хишыфу лъэпкъыр гъейм.

Иджы еижкъым жыгыр зыми,
Зеиншэ хъуащи, хуейм ефыщI.
Хъуэпсэгъуэу пытми кхъужь езыми,
ПщIэ тIэкIу итIани къыхуамыщI.

Доуей, допщей, нэпсейуэ, хъуапсэр
ИкIи зыхуейм хуэдиз къыпач.
ЯмыщIэу щысхь, ягъэгъу и лъапсэр
Е и къудамэхэр къыгуач.

Йопэзэзэх, мэгъуж жыгыжьыр,
Зеяри хъуащ къыхумеиж.
Къоныкъуэкъуф иджы акъужьыр,
Езыми щэхуу зегъеиж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: