Псалъэжь: ХьэщIэр шхэмэ, бжэм йоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

Къэплъыхъуэр

Пхъум и хъуэхъу

Къарэкъатинэ,
БэрэтIинагъуэ
Данагъуэ Iупэ,
Щхьэцыпэ дыкъуакъуэ,
Щхьэнтэм тесмэ-тхьэрыкъуэ,
Зиукъуэдиймэ-аслъэн,
Аслъэным и сокур зи щхьэц,
Кърым бжьэхуцыр зи щIыфэ,
МыIэрысафэр зи нэкIу,
Зи нэкIущхьитIыр сэхусэплъ,
ДызыкIэлъыплъыр зи щIыкIэ,
Зи кIуэкIэр дахэ,
Хейуэ унэм ихьэн.

*Къарэкъатинэ, бэрэтIинагъуэ- Нало 3аур зэритхымкIэ, цIыхубз ирагъэлъапIэу уэрэдыжьхэмрэ хьуэхьужьхэмрэ хэт псальэщ, къарыкIыр зыщIэж щыIэкъым, дахэ, гуакIуэ кърах. Ахэр удз лIэужьыгъуэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: