Псалъэжь: Кхъуэм щыгъэ пщIэхалъхьэрэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

Къэплъыхъуэр

Пушкин

Пащтыхьыжьым и зэманым
Бзэгухьыжьхэр якуэдащ,
Ди властышхуэр къыщыувым
Уи къалэм тхыгъэм зиубгъуащ.

Пушкину уэ усакIуэшхуэм
Уи къалэмыпэр бгъэлэжьащ,
ЗэщIэмыкIуэу уэ лIы Iущыр
Умышынэу утхуэтхащ.

Уэ уи гъащIэр зэрыбухрэ
Илъэсищэ нобэ мэхъу,
УсэфI дэгъуэу къыпщIэнахэр
Ди бзэм илъу едгъэжьащ.

Кавказышхуэм укъыщихьэм
Тэрч аузкIэ дэбгъэзейщ,
Тэтэртупи ущыхуэзэм
Уи гур Iейуэ щIэузащ.

Тэтэртупым укъыфIэкIри
Емынэ Iуашхьэ уIущIащ,
Ар зытетым ущIэупщIэри
Уи тхыгъэшхуэр къэбгъэнащ.

КъалэмыпэкIэ уэ тхуэптхар
Фэеплъ ину къытхуэнащ,
Псалъэ IэфIу къыщыбнахэм
Дунеишхуэр ихуэпащ.

Уэ уи Iуэхур къыщынахуэм
Ди нэм нэхуу укъыщIэпсащ,
Уи псалъэ IэфIхэр ди гъащIэм
КъыхуэгуфIапэти тIэтащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: