Псалъэжь: Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Къэплъыхъуэр

Налшык

Налшыкыу ди къалэ дахэ,
Зэман дахэр къыптепсэри
Ди нэм нэхур щIэбгъэпсащ,
ПсэукIэ дахэм урилажьэурэ
Лэжьыгъэшхуэм зебгъэIэтри
Колхозышхуэм зиIэтащ.
Элеваторхэр уогъэлажьэ,
Уи дзэ плъыжьхэм я гъуэмылэр
Махуэ къэскIэ уэ Iуогъэш,
Ар зезышэу уи машинэхэр
Уафэ хъуэпскIщи нызэблож.
Зытелъадэу уи вокзалыр
Дыгъэ нэпсым полыдыж.
ПсэукIэщIэм и унафэкIэ,
Коммун партым я IэщIагъэкIэ
Жэгъуэгъубэр нытщхьэщахури
Дунейр хуиту къытхуэнащ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: