Псалъэжь: Уи хэкур лэщмэ, уогушхуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

IэщIагъэ дахэ

Джэдри мэлъэпхъащэ,
КъиулъэпхъэщIами щыкъунщ.
ЦIыхур щыкъун щыпэмэ,
Сытыр и пэрмэн?
Уэрэд зыусри мэпсэу,
Шыпсыр зи Iусми зегъэлI –
МылIэжынур IэщIагъэ дахэщ,
Дунейм и дахапIэр акъылщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: