Псалъэжь: ФызыфI и Iэнэ зэтетщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Геленджик

Геленджикыу къалэ дахэ,
Фи тенджызышхуэр мэжабзэ,
Фи дыщэ бзухэр мэлъатэр,
Фи кхъуафэжьейхэр мэзежэр,
Жыгей мэз лъапэм фыщIэсщ.
Фэ фи псэукIэм и дахэм
ХьэщIэу къэкIуахэр дохъуэхъу.
ПсэукIэ дахэр зыгъаблэр
Дэ ди гъащIэшхуэм и нурщ,
Нурышхуэр фи къалэм дэмыкIыу
Илъэс мин Iэджэ фыгъащIэ.
Фи къуршым соплъэри си нэр сIэпех,
Фи псышхуэм соплъри кхъухьу щызежэр
Ди къэралышхуэм и хъарзынашэщ,-
ФIыгъуэу зэришэхэр къэрал гъэбжьыфIэщ.
IуэхуфI зезыхьэхэу дэ ди вождышхуэхэм
Илъэс мин куэдхэр зэдагъащIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: