Псалъэжь: ХьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Джэдым и хъуэхъу

Джэд дыгъур фхуэIэшэу,
Къашыргъэр фхуэнэфу,
Къылъшыкъуэ нэф къакIуэмэ, хуэвукIыу,
КъыгуэвукIыкI пэтми, фымыухыу,
Я кIуэцIым имыхуэжыр джэдыкIэу,
И кIэ къинэм унэ щIэз къикIэцIрэ
Уэнжакъ кIуэцIымкIэ икIыжу,
Къуажэ псом яхуэмыуныкъурэ
Зэрыкъэбэрдейуэ яхурикъуу,
Къуэм Iухуэмэ, пелуан хъууэ,
Пхъум ишхмэ, тхьэIухуд къыхэкIыу,
Зи бэ къыхэкIыр акъылу,
Джэдылыр жэнэт шхыну,
Ишхыным нэхъ гукъеяуэ фимыIэу
Гъэ мин гъащIэр тхьэм къывит.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Сижажэ Къылъшыкъуэ, Усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: