Псалъэжь: Куэпкъ зылъысми ешх, шхужь зылъысми ешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэплъыхъуэр

Шортэн Аскэрбий

(1916-1985)

Шортэн АскэрбийШортэн Аскэрбий адыгэ культурэмрэ литературэмрэ жыджэру хэлэжьыхьахэм ящыщ зыщ. И творчествэм и инагъкIи, къызэщIиубыдэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIи, художественнэ IэкIуэлъэкIуагъкIи Шортэным ди литературэм щыхишащ езым и лъагъуэ. Шортэныр зэхуэдэу купщIафIэу литературэм и жанр зэмылIэужьыгъуэхэм щылэжьащ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ пьесэхэр, очеркхэр, «Къэбэрдей-Балъкъэр театральнэ искусствэ» тхыгъэр, рассказхэр, фельетонхэр. ЗэфIэкIрэ къарууэ иIэ псори тхакIуэм хуиунэтIащ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыным, джыным. Шортэныр зи гъащIэри зи гуащIэри литературэмрэ культурэмрэ зегъэужьыным хуэзунэтIа тхакIуэт, критикт, драматургт, фольклористт.

Шортэн Аскэрбий ТIэхьир и къуэр 1916 гъэм декабрым и 16-м Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм къыщалъхуащ. КъызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Налшык къалэ дэт ленинскэ учебнэ городокыр къиуха нэужь, ар Москва дэт Театральнэ институтым и режиссерскэ факультетым щоджэ, а лъэхъэнэм пьесэхэр етх.

Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейуэ, тхакIуэр зауэм макIуэ. Ар хэтащ I15-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр национальнэ дивизием.

Шортэным зауэр иухыху лIыхъужьыгъэ къигъэлъагъуэу Советскэ Армэм щыIащ. ЗауэлIхэр зыгъэгушхуэ командир Iэзэу зэрыщытар, Хэку зауэшхуэмщызэрихьа лIыхъужьыгъэр къалъытэу, абы награда зыбжанэ къыхуагъэфэщащ.

Шортэным и творчествам зыщиужьар зауэ нэужь лъэхъэнэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым научна лажьыгъэшхуэ зэрыщригъэкIуэкIам къыдэкIуэу, абы очерк, рассказ, фельетон куэд етх, и пьесэхэм елэжьым нэмыщIкIи япэу етх социально-историческэ роман-тетрологие «Бгырысхэр», н. Нарт эпосыр зэхуэхьэсыным, ар джыным къаруушхуэ ирихьэлIащ Шортэным. Абы къыфIащащ КъэбэрдейБалъкъэрми Россие Федерацэми искусствэмкIэ я заслуженна лэжьакIуэ цIэ лъапIэр.

Шортэн Аскэрбий дунейм ехыжащ 1985 гъэм декабрым и 22-м. ТхакIуэр Налшык къалэм щыщIалъхьэжащ.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
ЩIалэгъуалэ эстрадэ. Пьесэхэр, рассказхэр, усэхэр, уэрэдхэр. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1948.
ЩоджэнцIыкIу Алий — къэбэрдей литературэм и классикщ. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1950.
Пшынауэ. Рассказ. Н., « Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1952.
ЛIыгъэм и вагъуэ. Рассказ. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1952.
Дыгъужьыкъуэ. Рассказ. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1952.
Бгырысхэр. Роман. Япэ тхылъ. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1954;
Тхыгъэ къыхэхахэр. Н., Къэбэр.-Балъкъ. тх.тедз.,1957
Бгырысхэр. Япэ тхылъ.ЕтIуанэ къыдэкIыгъуэ.Н., «Эльбрус», 1978.
КъуийцIыкIурэ сохъустэхэмрэ (Сборникыр зэхэзылъхьар Шортэн А. T1). Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ, 1955.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы. Н., «Къэбэрдей тхылъ тедзапIэ», 1956.
Пьесэхэр. Н., «Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ», 1957.
Уэлэхьи, пэжтэмэ. Рассказхэр. Н., «Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ», 1961.
ДыщэкI КIунэ — РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ. Н., «Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ», 1962.
Сонэ Мухьэрбий — РСФСР-м и цIыхубэ артист. Н., «Къэбэрд.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ», 1962.
Къалмыкъ БетIал. Рассказхэр. Н., «Къэбэрд.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ», 1963.
Бгырысхэр. Роман. 2 тхылъ. Н., «Эльбрус», 1976.
Бгырысхэр. Роман. Н., «Эльбрус», 1978, 1 тхылъ, нап. 380. (ЕтIуанэ къыдэкIыгъуэ).
Бгырысхэр. Роман. Н., «Эльбрус», 1985, 3-нэ тхылъ.
Бгырысхэр. Роман. Н., «Эльбрус», 1988, 4-нэ тхылъ, нап. 304.

УрысыбзэкIэ
Когда загорается свет. М., «Искусство», 1950.
Пьесы. Н., «Кабард.-Балкар. книжное издательство», 1957.
Театральное искусство Кабардино-Балкарии. Н., «Кабард.-Балкар. Книжное издательство», 1961.
Горцы. Роман. Книга I-я. Н., «Кабард.-Балкар. книжное издательство», 1967.
Всегда в седле (Рассказы о Бетале Калмыкове.). Н., «Эльбрус», 1970. Адыгская мифология. Н., «Эльбрус», 1982.
Горцы. Роман. В 2-х частях. Авториз. пер. с каб. Г. Шторма, и В. Бунина. Н., «Эльбрус», 1982.
Адыгские культы. Н., «Эльбрус», 1992.
Очерки. Статьи. Доклады. Письма. Н., «Эльбрус», 2000.
Горцы. Роман. Книга 3. Н., «Эльбрус», 2001.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 801

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: