Псалъэжь: Джэдум и щхьэр зэрыкIым ипкъри йокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Къэплъыхъуэр

Нанэ

Уэ пщIэрэ уи щIалэ цIыкIур
Хы Iуфэм щепэзэзэхыу?
ЩIыпIэ хамэм анэ-адэншэу
Къуршыжьхэм ар къыхуэбанэу?
ЩыIэкъым мыбы зы махуи,
Iуащхьэмахуэ сигъэлъагъуфу,
ЩыIэкъым мыбы зы ани,
Нанэ, уэщхьу Iэ къыздилъэфу.
Щыхьэрщ…и лъабжьэр тенджызу,
Гызыжу кхъухьхэр къепщылIэу,
Хьэпшыпхэр плIэкIэ кърахыу,
Ферс фIейкIэ напэр щалъэщIу.
Си нанэ, а хьэлъэзехьэхэрщ
НобэкIэ къызэдэхащIэр,
«Зеиншэщ мы хъарып цIыкIур»,-
ЖаIэурэ Iэ къыздэзылъэр.
Апхуэдэхэм я Iэгур пхъашэми,
Си щхьэфэм щабэ къохъуэкIыр,
Анэбгъэм си Iэр пэжыжьэми,
Гужьеигъуэм абы сыхашыр.
Нанэ, фIыти сыкъомылъхуамэ,
Бэлыхьми ухэзмыдзамэ,
Зедзэну уи щIалэ цIыкIур
Къэмыхъуу е лIэжыгъамэ.
Сыт къуаншагъэу, Тхьэ, уэзлэжьауэ,
Дунейм пцIанэу сыщIытебдзар?
Дзы имыIэу нанэ тхьэмыщкIэми
Нэпс щIигъэкIыу къыщIэбгъэнар?
Ара уэ узэрызахуэр,-
Сабий гъыбзэр зэхыумыщыкIыу,
ПхъэнкIийхэм ар щыхэжаекIэ,
Ныбэизхэр щыбгъэдыхьэшхыу?
Умыдзыхэ, си нанэ дыщэ.
ЛIы ищIынщ уи къуэр IэштIымым,
Зэман кIэщIкIэ ар нэкIуэжынщи,
Щыплъэжынщ Бахъсэн аузым!

Истамбыл, 1917 гъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ЩоджэнцIыкIу Алий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 106

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: