Псалъэжь: Гъуэгужьрэ фызыжьрэ умыбгынэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Мадинэ

I
Жыгхэр гъэгъати, епэрхэр
Пщэдджыжь уэмым зэрихьэрт,
Жыгыщхьэ бзухэм я усэр
Махуэ щIэращIэм и пшынэт.
Унэм и гупэкIэ кIарц жьауэм
Шэнт лъахъшэм тесу Мадинэ
ДжанэщIэ схуиду, сыгуфIэу,
ЩIэст, си гухэхъуэр иIэту.
СощIэж — Мадинэ и набдзэр,
МазэщIэм хуэдэу, къурашэу,
ПшэкIухьым ещхьу, щхьэц фIыцIэм
Напэхум жьауэ тырищIэу…
Сырымэ щIэлъу къыпфIэщIу,
Нэ фIыцIэ пIащэхэр лыдыжырт,
Щыгъэхум ещхьу, щынэдзэр
Iупэ плъыжь пIащIэм къыIущырт,
ЗекIуэу шыплъагъукIэ, а дахэм
Псы хуэм ес къазу уIуплъэрт,
Къопсалъэ щыхъукIэ, и макъыр
Жэнэтбзу усэу уедаIуэрт.
Бэвыкъуэ адэу Умарым
Дунейуэ иIэр Мадинэт,
Бгъэныщхьэ унэм щIыхьэжмэ,
И пщашэ пажэм дэгуфIэрт.
Унэ лъэбышэу пкъы лъахъшэм
Бланэ шыр щIыфэр и вагъуэт,
И анэу Дадусэм гурыгъухэр,
И пшащэм еплъмэ, текIыжхэрт.
Дахэ сурэтыр, арыххэу,
ТхьэмыщкIэ пщащэми, ягъафIэрт.
ЗыхагъэфIыкIыр шеипсми,
Ар гугъэ гуэрым дэбжьыфIэрт:
Илъэс зыщыплIым ихьащи
Заур Мадинэр и плъапIэщ,
Гъунэгъу-жэрэгъухэм къыдащIэу
А зэпсэгъуитIыр зэгуапэщ.
Мадинэ и анэр щыгъуазэу
Заур а дахэм къоубзэ,
Защиунэгъуэджэурэ а щIалэр
Гъатхэ пщыхьэщхьэхэм къахуокIуэ.
Ахэр насыпым

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зыхыхьэр: ЩоджэнцIыкIу Алий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: