Псалъэжь: Гурыщхъуэ шрыщхъуэ ухуешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

Къэплъыхъуэр

Щоджэн Хьэсэн

(1934)

Щоджэн ХьэсэнЩоджэн Хьэсэн Хьэзиз и къуэр къыщалъхуащ КъБАССР-м и Налшык районым хыхьэ Шэджэм Езанэ кьуажэм 1934 гъэм июным и 1-м. 1952 гъэм кьуажэм дэт еджапIэр къеух. А гъэ дыдэм ар комсомолым хохьэри Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым щIотIысхьэ. ЕхъулIэн ыгъэхэр иIэу абы 1956 гъэм историко-филологтескэ факультетыр къеух. ИужькIэ ар къыщалъхуа кьуажэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ иригъэджэну школым ягъэкIуэж. А зэманым къриубыдэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэ куэд «Красное знамя» газетым къытехуащ.
1958 гъэм ар лэжьэну ягъакIуэ районым и отдел народного образованием и методист нэхъыирсьэу. Ар дэлэжьащ районым ит пэщIэдзэ еджапIэхэм щылажъэ егъэджакIуэхэм я IэщIагъэр куу ящIынымкIэ дэIэпыкъуу. 1959 ар хохьэ КПСС-м икIи районым и парторганизацэм и секретару лэжъащ, лэжьапIитIыр здихьу.
1964 гъэм абы къиухащ етIуанэ нэхъыщхьэ еджапIэ — Пятигорск дэтым урысыбзэмрэ литературэмкIэ отделенэр.
1971 гъэм ар Шэджэм ЕтIуанэ кьуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм и директор ящIащ. А гъэхэм къриубыдэу абы «Отличник народного образования РСФСР» званиер къратащ.
1971-1977 гъэхэм щIыпIэ Советым и депутату хахахщ, цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и председательщ и къуэдзэу.
1977 къыщалъхуа къуажэм егъэзэжри ответственнэ секретару щIалэгъуалэхэм я IуэхухэмкIэ райсполкомым щылажьэу щIедзэ, абы къыдэкIуэуи Шэджэм Езанэ къуажэм дэт училищэм и директорым и дэIэпыкъуэгъуу мэлажьэ.
1983 гъэм щыщIэдзауэ Шэджэм Езанэ къуажэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ щрегъаджэ.
Щоджэн Хьэсэн УФ-м и ТхакIуэхэм я Союзым хэтщ.

Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

Лъэхъэнэм и фэбжьхэр. Повесть, рассказхэр. — Налшык: Эльбрус , 1992.
Насыпым и плъыфэхэр. Повесть. — Налшык: Эльбрус, 1997.
Щоджэныкъуэ Сыхьэтджэрий. — Налшык, 1998.
Гум телъ уIэгъэ. Повесть. — Налшык: Эльбрус, 2002.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Биографиехэр, Щоджэн Хьэсэн

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: