Псалъэжь: ХьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

Гъатхэ

ГъатхэМылыр щыкъутэ,
Къутар щыткIуж зэман.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 91

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: