ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Анэ зиIэм и Iэр быдэщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

УздэщыIэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

 81 Псыхэуэ (цапля) Псыхэуэ Цапля Heron
 82 ПсыхэуэщIыбыпцIэ (аист) ПсыхэуэщIыбыпцIэ Аист Stork
 83 ПцIащхъуэ (ласточка) ПцIащхъуэ Ласточка Swallow
 84 Пшэплъхуэусэ (зарянка) Пшэплъхуэусэ Зарянка Charge
 85 Тхьэрыкъуэ (голубь) Тхьэрыкъуэ Голубь Dove
 86 УдыкIэху (дупель) УдыкIэху Дупель Great snipe
 87 Унэбзу (воробей) Унэбзу Воробей Sparrow
 88 Уэгунэбзу, бзухьэгуагуэ (жаворонок) Уэгунэбзу, бзухьэгуагуэ Жаворонок Skylark
 89 Уэрэдбзу (соловей) Уэрэдбзу Соловей Nightingale
 90 ХыбабыщнэкIуплъ Баклан краснолиций Red Cormorant

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ, Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: