ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Шыдым теплъхьэ и хьэлъэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

УздэщыIэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

 61 Къуршыбгъэ (гриф) Къуршыбгъэ Гриф Griffin
 62 Къущхьэхъубгъэ (беркут) Къущхьэхъубгъэ Беркут Golden eagle
 63 Къыдырыгу (горлица) Къыдырыгу Горлица Gorlitsa
 64 Къыу (лебедь) Къыу Лебедь Swan
 65 КъэбцIацIэ (поползень, ямщик) КъэбцIацIэ Поползень, ямщик Nuthatch, coachman
 66 Къэргъей (сапсан) Къэргъей Сапсан Peregrine Falcon
 67 Къэшыргъэ (коршун) Къэшыргъэ Коршун Kite
 68 Махъшэ джэд (страус) Махъшэ джэд Страус Ostrich
 69 Мысырбзууплъ (ибис алый) Мысырбзууплъ Ибис алый The ibis scarlet
 70 Мысырбзухужь (белый ибис) Мысырбзухужь Белый ибис White ibis

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ, Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: