Псалъэжь: ГъущI чо зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

 51 Къажьыкъ Жулан Joolan
 52 Къаз (гусь) Къаз Гусь Goose
 53 Къамылджэд (камышница) Къамылджэд Камышница Reed
 54 Къанжэ (сорока) Къанжэ Сорока Magpie
 55 Къаргъей (сокол) Къаргъей Сокол Falcon
 56 Къиякъ (орел-могильник) Къиякъ Орел-могильник Eagle-burial ground
 57 КъуанщIэ (грач) КъуанщIэ Грач Rook
 58 Къурш гуэгуш (улар) Къурш гуэгуш Улар Ular
 59 Къуршджэд (кеклик, каменная куропатка) Къуршджэд Кеклик, каменная куропатка Keklik, stone partridge
 60 КъуршцIыжьдадэ (гаичка черноголовая) КъуршцIыжьдадэ Гаичка черноголовая Blackhead’s head

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ, Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 470

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: