ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Зи нысэгъу зыубрэ зи бын щытхъурэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

УздэщыIэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

 31 БзупэкIыхь (бекас) БзупэкIыхь Бекас Snipe
 32 Бзуудзыфэ (зеленушка) Бзуудзыфэ Зеленушка Greenfinch
 33 БзуупцIэ Дрозд Thrush
 34 БзуупцIэкIэплъ (пестрый дрозд) БзуупцIэкIэплъ Пестрый дрозд Motley Thrush
 35 БзуцIыкIунивэ (колибри) БзуцIыкIунивэ Колибри Hummingbird
 36 Борэнпежьэ (буревестник) Борэнпежьэ Буревестник Burevestnik
 37 Вынд (Ворон) Вынд Ворон The Raven
 38 Губгъэбзу (чекан) Губгъэбзу Чекан Chekan
 39 Гуэгуш (индюк) Гуэгуш Индюк Turkey
 40 Джэд (курица) Джэд Курица A hen

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ, Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: