ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Жьыуэ тэджым шыщIэхъу хуалъху.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Дуней къуалэбзухэр / Птицы / Birds

 21 Бзудэгу (глухарь) Бзудэгу Глухарь Capercaillie
 22 БзужьгъейцIыкIу (пичуга) БзужьгъейцIыкIу Пичуга Pichuga
 23 БзукIэплъ (горихвостка) БзукIэплъ Горихвостка Redstart
 24 Бзукъуэлэн (чиж) Бзукъуэлэн Чиж Sizh
 25 Бзуморэ (зяблик) Бзуморэ Зяблик Finch
 26 Бзупагуэ (cнегирь) Бзупагуэ Cнегирь Bullfinch
 27 БзупщэлъакъуэкIыхь (фламинго) БзупщэлъакъуэкIыхь Фламинго Flamingo
 28 Бзупэбжьэмий (альбатрос) Бзупэбжьэмий Альбатрос Albatross
 29 Бзупэгъум (дубонос) Бзупэгъум Дубонос Dubonos
 30 Бзупэджыдэ (тукан) Бзупэджыдэ Тукан Toucan

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ, Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: