Псалъэжь: Зи щхьэ зыфIэмыдэхэж щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Жейнэд

Уа, мы си Нау-КIущэЖейнэд
Зэрыжейнэдыщэ.
Илъщ аргуэру гущэм,
Сыту емыкIущэ!
Си щхьэгъафIэу,
КIущэ,
Уэ зомыгъэзыж.
Къелъэ, зо, а гущэм,
Нанэ, мес, къосыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, ПхытIыкI Юрэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: