Псалъэжь: Бей жей езэгъыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Жейнэд

Уа, мы си Нау-КIущэЖейнэд
Зэрыжейнэдыщэ.
Илъщ аргуэру гущэм,
Сыту емыкIущэ!
Си щхьэгъафIэу,
КIущэ,
Уэ зомыгъэзыж.
Къелъэ, зо, а гущэм,
Нанэ, мес, къосыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, ПхытIыкI Юрэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: