Псалъэжь: ЩIыр кIийуэрэ къокIуэ, гъэр гъыуэрэ мэкIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Хэт теуIуэр?

«ТIыркъэ-тIыркъэ,
ТIыкъ-тIыкъ-тIыкъ!»
Хэт теуIуэр?
Сыт къэхъуар?
Бжэм жыгыуIур
КъеуIуа?
Хьэмэрэ
ГъукIэ
КъытхуэкIуа?
Хьэуэ,
Хьэуэ,
Фыщымыуэ!
Ар мы гъукIэ,
Мы жыгыуIу.
АтIэ ТIинэу
Ди пэтIинэм
ЩитIэгъауэращ вакъитI.
Мамэ ейщ,
Лъэдакъэ лъагэщ!
Хъуащ инышхуи,
ЗигъэщIагъуэу,
ЗигъэтIейрэ
Зигъэпагэу
Гъуджэ пащхьэм
Ар щокIукI:
«ТIыркъэ-Сыркъэ
ТIыркъэ-сыркъ,
ТIыркъэ-сыркъ!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 216

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: