Псалъэжь: Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Сыт зэреджэр

КIэ кIыхьышхуэр,
КIэ кIыхьышхуэр
Нэшэкъащэу
Щхьэм елъэф!
Сыт псэущхьэ?
Сыт псэущхьэ?
Къэзыпщыхьыр
КъызжефIэф.
ДевгъэупщIыт,
ДевгъэупщIыт!
И лъакъуитIыр
ЩIиупщIа?
И IэбитIри
Къыщыгъупщэу
Гъуэм къипща?
Къыздипщыхьым
И бгыр
И бгъэр
Мо джабащхьэм
Къыщина?
Е ар IущIэу
Зы бзаджащIэ
Дзэл къудамэу
КъиухъуэнщIа?!
ИIэт, псынщIэу
ДевгъэупщIыт,
Сыт телъыджэ
КъыщыщIар?
А псэущхьэ
Зым емыщхьым
Сыт зэреджэр?
Хэт къищIа?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, ПхытIыкI Юрэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 241

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: