ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

Сыт джэдыр щIэкъакъэр?

«Къэ-къэ-къа-а-къэ!Джэдыр
Къа-къэ! Къа-къэ!» —
ЖиIэу джэдыр мэкъакъэ,
Сыт ар, щIэкъакъэр?..
ПщIэркъэ щIэкъакъэр?
Инрэ-инышхуэу,
Хужьрэ-хужьышхуэу,
Езы дыдэм ещхьыжу
КъикIэцIащи зы къакъэ,
ЗигъэщIагъуэу мэкъакъэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, ПхытIыкI Юрэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 220

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: